Šiandien VSD pristatė Departamento 2010 metų veiklos ataskaitą parlamentinę priežiūrą vykdančiai institucijai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

Valstybės saugumo departamentas, vykdydamas įstatymais numatytus atskaitingumo ir priežiūros įpareigojimus, kasmet rengia ir kontroliuojančioms institucijoms teikia metinę Departamento veiklos ataskaitą.

VSD 2010 metų veiklos ataskaitoje NSGK pateikta konkreti informacija apie Departamento veiklą žvalgybos, kontržvalgybos, konstitucinio saugumo užtikrinimo, įslaptintos informacijos apsaugos srityse. Remiantis patvirtinta VSD 2010–2020 metų veiklos strategija, VSD pristatė Departamento veiklą reglamentuojančios teisinės bazės tobulinimą, įvykdytą struktūros pertvarką ir pakeistus veiklos organizavimo principus. NSGK taip pat buvo pateikta informacija apie VSD atliktus vidinius tyrimus, skirtų resursų panaudojimą ir jų atitikimą keliamiems uždaviniams.

Departamentas atsiskaitė ir už dalyvavimą tarpinstitucinėse programose, NATO ir ES žvalgybų struktūrų veikloje. 2010 metų ataskaitoje pristatytos ir artimiausio laikotarpio Departamento prioritetinės veiklos kryptys.

Valstybės saugumo departamento metinė veiklos ataskaita yra svarbus dokumentas, leidžiantis kontroliuojančioms institucijoms vykdyti aktyvią Departamento priežiūrą, ją koreguoti ir formuluoti nacionalinį saugumą užtikrinančias darbo gaires