Leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija turi teisę gauti paslapčių subjekto (t. y. tokį statusą turinčios valstybės institucijos) arba tiekėjo (t. y. ūkio subjekto, turinčio tiekėjo patikimumą pavirinantį pažymėjimą) darbuotojai.

Asmuo, siekdamas gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, turi pateikti VSD užpildytą nustatytos formos klausimyną ir sutikimą būti tikrinamam.

Šių dokumentų formas galima užpildyti ir pasirašyti elektroniniu parašu, naudojantis internetine svetaine www.epis.lt. Naudodamasis Elektroniniais valdžios vartais asmuo turi prisijungti prie svetainės turinio, kur patalpintos reikalingos formos. Pradėjus pildyti klausimyną, jį reikia pasirašyti per 10 dienų. Nepasirašius klausimyno per nurodytą laikotarpį, pateikti duomenys automatiškai panaikinami ir klausimyną reikia pildyti iš naujo. Pilnai užpildžius ir elektroniniu parašu pasirašius klausimyną, jis perduodamas tikrinimą atliekančiai institucijai.

Atkreipiame dėmesį, kad asmens tikrinimas pradedamas tik gavus abu aukščiau nurodytus dokumentus – klausimyną ir sutikimą būti tikrinamam.

Internetinėje svetainėje www.epis.lt yra galimybė išklausyti instruktažą apie įslaptintos informacijos apsaugą. Išklausęs mokymo temas asmuo gali atlikti testą. Surinkęs reikiamą teisingų atsakymų skaičių (80 proc.) asmuo laikomas instruktuotu.

  • Tiekėjo (t. y. privataus juridinio asmens) darbuotojai, siekdami gauti teisę dirbti ar susipažinti su „Riboto naudojimo“ informacija, turi pateikti asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas), užpildyti dokumentus ir pateikti VSD.
  • Paslapčių subjektų (t. y. tokį statusą turinčių institucijų) darbuotojai, siekdami gauti teisę dirbti ar susipažinti su „Riboto naudojimo“ informacija, turi kreiptis į institucijoje už įslaptintos informacijos apsaugą paskirtą atsakingą asmenį.

Informaciją apie asmens tikrinimo rezultatus VSD, naudodamasis E.pristatymo paslauga, teikia tiekėjams ir paslapčių subjektams.

Telefonai pasiteiravimui: 8 706 66074 arba 8 706 66072.

PRIMENAME

Nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 6 punkto nuostata, numatanti, kad užpildytą sutikimą ir klausimyną asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, turi pasirašyti tik elektroniniu parašu.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. VSD nepriima ranka užpildytų klausimynų, todėl siekiant išvengti nesklandumų, prašome naudotis interneto svetaine www.epis.lt .