Leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija turi teisę gauti paslapčių subjekto (t. y. tokį statusą turinčios valstybės institucijos) arba tiekėjo (t. y. ūkio subjekto, turinčio tiekėjo patikimumą pavirinantį pažymėjimą) darbuotojai.

Siekdami gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija tiek paslapčių subjekto, tiek tiekėjo darbuotojai turi pateikti VSD užpildytus nustatytos formos klausimynus.

• Asmuo, siekdamas gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“ ar aukštesne („Slaptai“, Visiškai slaptai“), turi užpildyti ir pateikti VSD šiuos dokumentus

Atkreipiame dėmesį, kad klausimynas privalo būti pildomas vadovaujantis jo Pildymo taisyklėmis, pasirašytas elektroniniu parašu ir pateiktas VSD naudojantis E. pristatymo paslauga arba CD laikmenoje. 

• Tiekėjo (t. y. privataus juridinio asmens) darbuotojai, siekdami gauti teisę dirbti ar susipažinti su „Riboto naudojimo“ informacija, turi pateikti asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas), užpildyti dokumentus ir pateikti VSD.

• Paslapčių subjektų (t. y. tokį statusą turinčių institucijų) darbuotojai, siekdami gauti teisę dirbti ar susipažinti su „Riboto naudojimo“ informacija, turi kreiptis į institucijoje už įslaptintos informacijos apsaugą paskirtą atsakingą asmenį.

Siekiant užpildyti nurodytus dokumentus, reikia juos atsisiųst į savo kompiuterį.

Telefonai pasiteiravimui: 8 706 66074 arba 8 706 66135.