Duomenų valdytojo duomenys

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

Juridinio asmens kodas 188675233

El. p. [email protected]

Adresas: Pilaitės pr. 19, LT-06264 Vilnius

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Valstybės saugumo departamento duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. p. [email protected]

Adresas: Pilaitės pr. 19, LT-06264 Vilnius


Asmens duomenų tvarkymas ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimas Valstybės saugumo departamente

Asmens duomenys Valstybės saugumo departamente tvarkomi šiais tikslais:

– nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis;

– nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo ir atskleidimo (kriminalinės žvalgybos vykdymo) tikslais, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis;

– kitais, nei nacionalinio saugumo ar gynybos ir (ar) nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo ir atskleidimo (kriminalinės žvalgybos vykdymo) tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą Valstybės saugumo departamente yra Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente taisyklėse (toliau – Taisyklės), kurias galima rasti čia.

Asmuo savo duomenų subjekto teisę (-es) gali įgyvendinti Valstybės saugumo departamentui pateikdamas prašymą, kurio rekomenduojamą formą galite rasti čia (Taisyklių 3 priedas).