Tiek paslapčių subjektų, tiek juridinių asmenų siekiančių gauti ar turinčių tiekėjo patikimumą patvirtinantį pažymėjimą patalpų vertinimas atliekamas vadovaujantis Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 820. Patalpų vertinimas atliekamas, kai paslapčių subjektas ar tiekėjas įslaptintą informaciją ketina saugoti ir / ar su ja dirbti savo patalpose.

Patalpų įvertinimui būtina pateikti:

1.    Prašymą įvertinti patalpas, kuriame turi būti:

a.    vertinamų patalpų adresas;

b.  vertinamų patalpų numeriai (rekomenduotina naudoti tuos numerius, kurie suteikti patalpoms architektūriniuose pastato brėžiniuose);

c.    informacijos, kurią ketinama vertinamose patalpose saugoti, slaptumo žyma;

d.   asmenų, kurie bus įgalioti atsakyti į klausimus ir aprodyti vertinamas patalpas, kontaktai;

e.    pridedamų dokumentų sąrašas.

2.    Sprendimo (vadovo įsakymo), kuriuo patalpos suskirstytos į saugumo zonas, kopiją;

3.    Sprendimo, kuriuo paskirtas už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas asmuo ir jį pavaduojantis asmuo, kopiją;

4.   Vertinamose patalpose įdiegtų apsaugos nuo įsibrovimo, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės sistemų technologinių projektų (brėžinių) ir deklaracijų apie sistemos įtaisų atitiktį standarto reikalavimams kopijas;

5.    Vertinamose patalpose esančių seifų ir jų spynų sertifikatų kopijas;

6.    Vertinamose patalpose įrengtų kitų fizinės apsaugos priemonių (durų, užraktų, langų rėmų, stiklų) saugos sertifikatų arba deklaracijų apie apsaugos priemonių atitiktį standarto reikalavimams kopijas (jeigu naudojamos sertifikuotos priemonės);

7.   Įslaptintos informacijos fizinę apsaugą reglamentuojančio (-ių) teisės akto (-ų) (įslaptintos informacijos fizinės apsaugos tvarkos aprašas), kuriame (-iuose) turi būti nurodyta:

a.    saugumo zonai priskirtų patalpų raktų, elektroninės įeigos kontrolės sistemos kortelių, apsaugos nuo įsibrovimo sistemos kodų, seifo raktų išdavimo naudotojams tvarka, t.y. kokiais atvejais, kas, kam išduoda raktus ir / ar korteles, kur pasirašoma apie išdavimą / grąžinimą (registro žurnalų formos);

b.    saugumo zonai priskirtų patalpų naudotojų naudojimosi patalpa tvarka, t.y. turi būti nustatyta patalpų atrakinimo/užrakinimo, apsaugos nuo įsibrovimo sistemos įjungimo / išjungimo tvarka ir naudojimosi elektroninės įeigos kontrolės sistema prievolė;

c.    lankytojų (neturinčių teisės savarankiškai lankytis patalpose asmenų) patekimo į saugumo zonai priskirtas patalpas, registracijos ir buvimo patalpose kontrolės tvarka (registro žurnalų formos);

d.    reagavimo į apsaugos nuo įsibrovimo sistemos pavojaus signalus tvarka (reaguojančių atsakingų asmenų funkcijos);

e.    reagavimo į elektroninių apsaugos sistemų ir kitų fizinės apsaugos priemonių tariamus ir realius pažeidimus tvarka;

f.     reagavimo į elektroninių apsaugos sistemų ir kitų fizinės apsaugos priemonių gedimus, veiklos trikdžius tvarka ir gedimų pašalinimo terminai.

8.    Sutarčių su įmonėmis, vykdančiomis vertinamų patalpų elektroninių apsaugos sistemų techninę priežiūrą ir vykdančių reagavimą į apsaugos sistemos pavojaus signalus, kopijas.

9.  Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos patikrinimo ataskaitą (tiekėjas šios ataskaitos neteikia).

Prašymas turi būti rašytinis, visi kiti dokumentai ir priedai gali būti rašytiniai arba elektroninės kopijos.

Telefonas pasiteiravimui: 8 706 66129 arba elektroniniu paštu [email protected]