Tiek paslapčių subjektų, tiek juridinių asmenų siekiančių gauti ar turinčių tiekėjo patikimumą patvirtinantį pažymėjimą patalpų vertinimas atliekamas vadovaujantis Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašu. Patalpų vertinimas atliekamas, kai paslapčių subjektas ar tiekėjas įslaptintą informaciją ketina saugoti ir su ja dirbti savo patalpose.

Patalpų įvertinimui būtina pateikti:

1.    prašymą įvertinti patalpas (pristatoma į VSD centrinę būstinę Pilaitės pr. 19, Vilnius), kuriame turi būti:

a.    vertinamų patalpų adresas;

b.    vertinamų patalpų numeriai (rekomenduotina naudoti tuo numerius, kurie suteikti patalpoms architektūriniuose pastato brėžiniuose);

c.    slaptumo žyma informacijos, kurią ketinate vertinamose patalpose saugoti;

d.    kontaktai asmenų, kurie bus įgalioti atsakyti į klausimus ir aprodyti vertinamas patalpas;

e.    pridedamų dokumentų sąrašas.

2.    patalpų suskirstymą į saugumo zonas: vadovo įsakymo kopiją ir architektūrinį patalpų brėžinį, kuriame būtų atvaizduojama patalpų suskirstymas;

3.    asmens, atsakingo už įslaptintos informacijos fizinės apsaugos organizavimą, ir jį pavaduojančio asmens paskyrimo įsakymo kopijas;

4.    vertinamose patalpose įdiegtų elektroninių apsauginių įsilaužimo, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo ir priešgaisrinių sistemų  brėžinių kopijas;

5.    vertinamose patalpose esančių seifų ir jų spynų sertifikatų kopijas;

6.    vertinamas patalpas saugančių kitų fizinės apsaugos priemonių (durų, spynų, cilindrų, stiklų) saugos sertifikatų kopijas (jeigu naudojamos sertifikuotos priemonės);

7.    įslaptintos informacijos apsaugos tvarkos aprašą, kuriame:

a.    būtų reglamentuota patalpų raktų, įeigos kontrolės kortelių, apsauginės įsilaužimo sistemos kodų, seifo raktų išdavimo patalpų naudotojams tvarka, t.y. kada, kas, kam išduota, kur pasirašoma apie išdavimą/grąžinimą;

b.    būtų reglamentuota patalpų naudotojų naudojimosi patalpa tvarka, t.y. turi būti aptarta patalpų atrakinimas/užrakinimas, apsauginės sistemos įjungimas/išjungimas, naudojimosi įeigos kontrolės sistema prievolė;

c.    būtų reglamentuota lankytojų (neturinčių teisės savarankiškai lankytis patalpose asmenų) įvedimo, buvimo ir išlydėjimo, jų registracijos tvarka;

d.    būtų reglamentuota reagavimo į apsauginės įsilaužimo sistemos pavojaus signalus tvarka;

e.    būtų reglamentuota reagavimo į apsauginių sistemų ir kitų fizinių apsaugos priemonių, užtikrinančių patalpų saugą, tariamus ir realius pažeidimus tvarka;

f.      būtų reglamentuota reagavimo į apsauginių sistemų ir kitų fizinių apsaugos priemonių, užtikrinančių patalpų saugą, gedimus, veiklos trikdžius, tvarka, nustatyti gedimų pašalinimo terminai.

8.    sutarčių su įmonėmis, vykdančiomis vertinamų patalpų apsauginių įsilaužimo, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemų techninę priežiūrą ir vykdančių reagavimą į apsaugos sistemos pavojaus signalus, kopijas.

 Prašymas turi būti rašytinis, visi kiti dokumentai ir priedai gali būti rašytiniai arba elektroninės kopijos (nuskenuotos ir įrašytos į CD).

Telefonas pasiteiravimui: 8 706 66129.