Paslapčių subjektais laikoma valstybės ir savivaldybės institucija, kurios veikla susijusi su informacijos įslaptinimu, išslaptinimu, įslaptintos informacijos naudojimu ir (ar) apsauga, tokiai institucijai pavaldi ar jos reguliavimo sričiai priskirta įstaiga, įmonė, kurioms suteiktas paslapčių subjekto statusas, pritarus Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai.

Siekiant suderinti paslapčių subjekto statuso suteikimą su Komisija, reikalinga pateikti Komisijos sprendime nurodytus duomenis.

Pažymėtina, kad privatūs juridiniai asmenys negali būti prilyginami paslapčių subjektams. Privačių juridinių asmenų veikla yra nesuderinama su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos įslaptinimu, jos išslaptinimu valstybės vardu. Teisės aktai suteikia galimybę privatiems juridiniams asmenims susipažinti su tam tikra įslaptinta informacija, ją sukurti ar saugoti tuo atveju, jei valstybė per savo institucijas pasamdo tokius asmenis atlikti tam tikrus darbus ar suteikti tam tikras paslaugas valstybei (įslaptintų sandorių procedūros).

VSD, vykdydamas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytas funkcijas, atlieka įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimus paslapčių subjektuose. Vykdydamas šią funkciją, VSD naudojasi Klausimynu.

Pateikiame klausimyno pildymo instrukciją.

Telefonai pasiteiravimui: 8 706 66132, 8 706 66013 arba  8 706 66028.